Przejdź do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych związku z faktem, iż chcesz otrzymywać newsletter od Fundacji Kulawa Warszawa.

Fundacja Kulawa Warszawa jest administratorem w rozumieniu art. 26 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”) w stosunku do wszelkich danych osobowych związanych z prowadzeniem Newslettera. Oznacza to, że określa cele i sposoby przetwarzania Pana/i danych osobowych.

W związku ze zgłoszeniem do udziału w projekcie organizowanym przez Fundację Kulawa Warszawa informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany poniżej.

 1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania Newslettera.
 2. Administratorem danych osobowych Osoby otrzymującej Newsletter jest Fundacja Kulawa Warszawa z siedzibą w Warszawie 02-495, ul. Herbu Oksza 25/138.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Panu/Pani możliwości otrzymywania Newslettera, a także w celu kontaktowania się z Panem/Panią w sprawie związanych z realizacją Newslettera (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci realizacji Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit.a RODO) są w zakresie: imię i nazwisko, adres mailowy
 5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczestnika na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu otrzymywania Newslettera.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody przez Osobę odbierającą Newsletter.
 7. Jeśli Osoba odbierającą Newsletter ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie działania Fundacji Kulawa Warszawa, a także przysługujących mu uprawnień, może się skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem adresu mailowego fundacja@kulawawarszawa.pl
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Osoby odbierającej Newsletter, w zakresie określonym prawem, przysługują mu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. prawo do przenoszenia danych.
 9. Ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Uczestnikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Osobie odbierającej Newsletter przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 
 11. Osobie odbierającej Newsletter przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych w Fundacji Kulawa Warszawa narusza przepisy RODO.
 12. Administrator dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.