Przejdź do treści

Klauzula RODO

Fundacja Kulawa Warszawa z siedzibą w Warszawie (ul.Herbu Oksza 25/138, 02-495 Warszawa) realizuje projekt „Performing Justice” we współpracy z Grantodawcą – Ambasada USA w Warszawie, aleje Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa i Amerykańskim Partnerem- Center for Imagining and Performing Justice/CIPJ (https://performingjusticeproject.org/)Fundacja Kulawa Warszawa jest administratorem w rozumieniu art. 26 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”) w stosunku do wszelkich danych osobowych związanych z realizacją Projektu. Oznacza to, że określa cele i sposoby przetwarzania Pana/i danych osobowych.

W związku ze zgłoszeniem do udziału w projekcie organizowanym przez Fundację Kulawa Warszawa informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany poniżej.

 1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Kulawa Warszawa z siedzibą w Warszawie 02-495, ul. Herbu Oksza 25/138.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Panu/Pani możliwości uczestnictwa w Projekcie, a także w celu kontaktowania się z Panem/Panią w tej sprawie oraz w celach ewaluacyjnym, dokumentacyjnym i archiwizacyjnym związanych z realizacją Projektu(tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci realizacji Projektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: 
 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit.a RODO)
  – imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego,

– adres e-mail oraz nr. Telefonu,

– adres zamieszkania,

– wizerunku.

 1. Dane szczególnie wrażliwe (art.9 ust.2 lit.a RODO)
  – rodzaj i stopień niepełnosprawności.

– dane dotyczące zdrowia

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczestnika na podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu rekrutacji i uczestniczenia w projekcie Performing Justice Fundacji Kulawa Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres, wymagany przepisami prawa oraz potrzebami organizatora.
 3. Odbiorcy danych osobowych:
  1. W zakresie przetwarzania wizerunku, zostanie on przekazany do Ambasada USA w Warszawie (Grantodawca), CIPJ (Amerykański Partner) – przekazanie do kraju trzeciego o odpowiednim stopniu ochrony w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Uczestnik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych przez Grantodawcę oraz Partnerów projektu, co będzie wymagało oddzielnego formularza zgody i nie jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie.
 4. Jeśli Uczestnik ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie działania Fundacji Kulawa Warszawa, a także przysługujących mu uprawnień, może się skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem adresu mailowego fundacja@kulawawarszawa.pl
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, w zakresie określonym prawem, przysługują mu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. prawo do przenoszenia danych.
 6. Ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Uczestnikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych w Fundacji Kulawa Warszawa narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Panu/Pani uczestnictwa w Projekcie. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów ich gromadzenia, tj. przez okres potrzebny do organizacji i ewaluacji Projektu i odpowiedniej ich archiwizacji/dokumentacji.
 10. Administrator dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.